Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
ISF - Police -

Nawigacja

ISF - Police

ISF - Police

Michał Tokarczyk
19.09.2016

Internal Security Fund (ISF) – to jeden z instrumentów finansowych Unii Europejskiej wspierających realizację strategii bezpieczeństwa wewnętrznego, obejmujący współpracę w zakresie egzekwowania prawa oraz zarządzania granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej. ISF składa się z dwóch komponentów: „ISF - Borders and Visa” oraz „ISF - Police”.

W ramach programu ISF-Police projekt Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu pt.: "FADGUNS - Fighting against drugs and guns”, uzyskał pozytywną opinię Komisji Europejskiej i został skierowany do realizacji. Łączna wartość projektu to 614.011,15 Euro z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 552.610,03 Euro.

W projekcie „FADGUNS”, uczestniczyć będzie polska Straż Graniczna jako lider projektu, w partnerstwie z Narodową Centralą Antynarkotykową czeskiej Policji.

Ww. projekt jest odpowiedzią na istniejący problem rozwoju przestępczości narkotykowej oraz nielegalnego handlu bronią, który rodzi potrzebę intensywnej oraz skoordynaowanej współpracy polskich oraz czeskich służb odpowiedzialnych za jej zwalczanie. Niniejszy partnerski projekt stanowi przemyślane rozwiązanie związane z pilna potrzebą nieustannego rozwoju oraz doskonalenia wzajemnych struktur czeskiej Policji oraz polskiej Straży Granicznej.

Projekt zakłada realizację licznych szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych dotyczących produkcji narkotyków i nielegalnej broni, w tym m.in. w laboratorium narkotykowym w EUROPOLU, w fabryce broni i amunicji, praktyczne szkolenie z prowadzenia obserwacji stacjonarnej, pieszej, mobilnej i progresywnej, szkolenie z jazdy taktycznej, a także przeprowadzenie symulacji z obserwacji transgranicznej typu samochodowego i samolotowego zakończonych wspólnym, szczegółowym omówieniem ich przebiegu. W ramach projektu odbędą się także dwie konferencje – rozpoczynająca i zamykająca projekt – podczas, których nastąpi wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, podsumowanie projektu i omówienie oczekiwanej współpracy w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej i nielegalnego handlu bronią.

Rezultatami projektu będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez zwiększenie koordynacji i współpracy organów ścigania partnerów projektu, prowadzić będą do ochrony legalnego rynku UE w dziedzinie zgodnego z prawem handlu bronią. Projekt pogłębi również solidarność między krajami UE w ramach polityki antynarkotykowej i handlu nielegalną bronią. Sprzyjać będzie promowaniu najlepszych praktyk dotyczących wymiany informacji i danych dotyczących szlaków przewozu broni i narkotyków, włącznie z ich dystrybucją, wykrywaniem laboratoriów narkotyków, w tym narkotyków syntetycznych. Partnerzy będą mieli również okazje zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego, obserwacji zagranicznych rozwiązań i wymiany doświadczeń w zakresie metodyki i technik zwalczania przedmiotowej przestępczości. Projekt rozwinie współpracę Polski i Czech, oraz umożliwi organizowania wspólnych operacji. Państwa biorące udział w projekcie, będą upowszechniać doświadczenia i dobre praktyki zdobyte podczas realizacji działań dążąc do ujednolicenia i zintensyfikowania działań zmierzających do przeciwdziałania powyższej przestępczości.

Łącznie w projekcie weźmie udział około 600 funkcjonariuszy z Czech i Polski, na co dzień zajmujących się zwalczaniem zorganizowanej przestępczości narkotykowej oraz handlu bronią.  Działania w ramach projektu „FADGUNS” będą trwać do lipca 2018 roku.


Projekt  "FADGUNS - Fighting against drugs and guns” jest dofinansowany ze środków Unii EuropejskiejWyłączną odpowiedzialność za treść komunikatu ponosi ich autor. Komisja Europejska nie odpowiada za użytek, jaki można zrobić z informacji zawartych w komunikacie.

do góry