Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
INFORMACJE O PROJEKCIE NR 2015-1-PL01-KA102-015784, PN. „DOSKONALENIE ZAWODOWE INSTRUKTORÓW WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ - EDYCJA II - ERASMUS + edycja II -

Nawigacja

ERASMUS + edycja II

INFORMACJE O PROJEKCIE NR 2015-1-PL01-KA102-015784, PN. „DOSKONALENIE ZAWODOWE INSTRUKTORÓW WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ - EDYCJA II

Michał Tokarczyk
04.03.2016

NFORMACJE O PROJEKCIE NR 2015-1-PL01-KA102-015784, PN. „DOSKONALENIE ZAWODOWE INSTRUKTORÓW WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ - EDYCJA II”  

INFORMACJE

o Projekcie nr 2015-1-PL01-KA102-015784,
pn. Doskonalenie zawodowe instruktorów wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy
Straży Granicznej – edycja II”

Karpacki Ośrodek Wsparcia w Nowym Sączu realizuje projekt pn. Doskonalenie zawodowe instruktorów wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Straży Granicznej – edycja II”, nr 2015-1-PL01-KA102-015784, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

 

W związku z powyższym, uprzejmie informuję o rozpoczęciu rekrutacji uczestników mobilności instruktorów/wykładowców strzelectwa do Centrum Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego w Neustrelitz, podległego Akademii Policji Federalnej Niemiec w Lubece.

 

1. INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt rozpoczął się w czerwcu 2015 roku. Instruktorzy/wykładowcy wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy SG, w tym z: Komendy Głównej Straży Granicznej, Oddziałów Straży Granicznej, Ośrodków Szkolenia Straży Granicznej oraz Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej, będą mieli możliwość uczestnictwa w zagranicznych wyjazdach zawodowych typu „Job shadowing”. W ramach Projektu planowane są dwa wyjazdy do instytucji partnerskiej – Centrum Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego w Neustrelitz Akademii Policji w Lubece (Policja Federalna Niemiec), w których uczestniczyć będzie 20 instruktorów / wykładowców wyszkolenia strzeleckiego z różnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej z całej Polski.

 

 • MOBILNOŚĆ KADRY:

W ramach Projektu odbędą się dwa wyjazdy instruktorów/wykładowców wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Straży Granicznej do Centrum Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego w Neustrelitz Akademii Policji w Lubece, – po 10 osób każdy.

 • PLANOWANE TERMINY WYJAZDÓW / CZAS POBYTU:

 1. 03 -09 lipca 2016 r. - 7 dni: 5 dni pobytu szkoleniowego + 2 dni podróży,

 2. marzec/kwiecień 2017 r. - 7 dni: 5 dni pobytu szkoleniowego + 2 dni podróży.

Podczas każdego z pobytów będzie miało miejsce działanie posiadające charakter poznawczo - kulturowy (planowana jest wycieczka do miasta Berlin - kolebki kultury niemieckiej, w trakcie której uczestnikom mobilności zostanie przedstawione miasto, jego historia, sztuka, kultura, tradycja oraz architektura).

 

 • MOBILNOŚĆ KADRY ZAWODOWEJ POLEGAĆ BĘDZIE M.IN. NA: 

- obserwacji zagranicznych rozwiązań w zakresie metodyki i technik szkoleniowych instruktorów strzelectwa, technik strzelectwa oraz sprzętu  i wyposażenia indywidualnego funkcjonariuszy;
- podnoszeniu umiejętności i kompetencji zawodowych;
- poznaniu nowych technik dydaktycznych, w celu zwiększenia efektywności
- w zakresie szkolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej;
- wymianie doświadczeń w zakresie standardów nauczania;
- zwiększeniu umiejętności funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie taktyki wykorzystania broni służbowej podczas przeprowadzania interwencji;
- nabyciu wiedzy i umiejętności przydatnej podczas prowadzenia zajęć strzeleckich;
- wspieraniu osobistego oraz zawodowego rozwoju osób pracujących w Straży Granicznej w obszarze szkoleń strzeleckich;
- zaspokojeniu potrzeb związanych z międzynarodowym transferem wiedzy w oparciu o zbudowane personalne oraz instytucjonalne kontakty pomiędzy partnerami projektu;
- wspieraniu rozwoju zawodowego szkoleniowców, mającego na celu unowocześnienie i ulepszenie jakości nauczania w Europie.

 • ZAKŁADANE EFEKTY POBYTÓW:

 1. Zapoznanie się z sposobami pracy instruktorów niemieckiej Policji w zakresie przeprowadzania  treningów strzeleckich, metodyki oraz technik szkoleniowych instruktorów strzelectwa, technik strzelectwa, sprawnego posługiwania się bronią w różnych sytuacjach oraz sprzętem i wyposażeniem indywidualnym, co przyczyni się do poszerzenia przez uczestników mobilności wiedzy i umiejętności w powyższym zakresie.

 2. Zdobycie przydatnych umiejętności w zakresie kształcenia strzeleckiego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 3. Obserwacja sposobu prowadzenia zajęć realizowanych przez instruktorów niemieckich, pozwoli na dokonanie porównawczej oceny sposobu kształcenia zawodowego, umożliwiając przeniesienie na grunt dydaktyki strzeleckiej najlepszych praktyk w powyższym zakresie.

 4. Zapoznanie się z rozwiązaniami stosowanymi przez instruktorów niemieckiej Policji, zarówno od strony teoretycznej, jak też podczas zajęć praktycznych.

 5. Rozwój osobisty uczestników projektu, wpłynie na poprawę nauczania poprzez poznanie nowych technik i doświadczeń, a w konsekwencji umożliwi wprowadzenia efektywniejszych rozwiązań organizacyjnych i dydaktycznych.

 6. Podglądnięcie sposobów przekazywania wiedzy oraz współpracy ze słuchaczami (zarówno na poziomie grupowym, jak i indywidualnym) przez instruktorów niemieckich.

 7. Podniesienie poziomu motywacji uczestników Projektu, wzmocnienia chęci samodoskonalenia zawodowego, zwiększenia zaangażowania w wykonywanie zadań służbowych.

 8. Międzynarodowy charakter, przyczyni się do wzrostu kompetencji kulturowych poprzez wykształcenie takich cech jak otwartość, akceptacja i tolerancja.

 9. W zakresie kompetencji osobistych, uczestnicy będą mieli możliwość podniesienia poziomu samooceny, poprawy wizerunku, nabycia umiejętności komunikacyjnych (kontakty interpersonalne) oraz nabycia umiejętności radzenia sobie ze stresem, co przyczyni się do wzrostu poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania.

 10. Poszerzenie umiejętność porozumiewania się w języku obcym (język angielski/język niemiecki) oraz przełamanie bariery językowej w komunikowaniu się.

 11. Nabycie powyższych umiejętności wpłynie na wzrost wiary we własne możliwości oraz zwiększy zawodowe i osobiste aspiracje.

 12. Zapoznanie się z kulturą kraju przyjmującego oraz tamtejszym prawodawstwem w kontekście stosowania broni palnej, a także z niemieckim systemem szkolenia (doskonalenia) strzeleckiego.

Harmonogram działań został ustalony ze Stroną niemiecką.

 • PODSUMOWANIE:

Projekt pn. „Doskonalenie zawodowe instruktorów wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Straży Granicznej – edycja II” polegać będzie na obserwacji („podglądnięcie” – Job Shadowing) najnowszych osiągnięć metodyki i technik szkoleniowych opartych na nowoczesnych postawach dydaktycznych.
Jego realizacja pozwoli na ewentualne adoptowanie istotnych tendencji w zakresie metod i technik szkoleniowych realizowanych na płaszczyźnie szkolenia strzeleckiego. Udział instruktorów z różnych jednostek Straży Granicznej umożliwi przekazanie oraz stosowanie „podglądniętych” za granicą rozwiązań na obszarze całego kraju, w ramach struktury formacji.

 

 • EUROPASS – MOBILNOŚĆ

Każdy z uczestników otrzyma Certyfikat UE Europass – Mobilność, który będzie dokumentował poziom umiejętności oraz kwalifikacji nabytych przez uczestników Projektu podczas pobytu w Centrum Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego w Neustrelitz. Certyfikat ułatwi pracodawcy ocenę umiejętności, kwalifikacji i poziomu wiedzy zdobytej poza granicami kraju. Europass - Mobilność może być wykorzystany do przygotowania dokumentów związanych z karierą zawodową i w celu dokumentacji kwalifikacji zdobytych podczas uczestnictwa w projekcie. Jest on oficjalnym dokumentem uznawanym na terenie Unii Europejskiej.

 

2. REKRUTACJA

Projekt zakłada rekrutację następującej liczby instruktorów / wykładowców z niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej:

 1. Komenda Główna SG w Warszawie – 1 funkcjonariusz;

 2. Karpacki Ośrodek Wsparcia SG w Nowym Sączu – 2 funkcjonariusz;

 3. Centralny Ośrodek Szkolenia SG w Koszalinie – 3 funkcjonariuszy;

 4. Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu – 3 funkcjonariuszy;

 5. Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie – 3 funkcjonariuszy;

 6. Warmińsko-Mazurski Oddział SG w Kętrzynie – 1 funkcjonariusz;

 7. Podlaski Oddział SG w Białymstoku – 1 funkcjonariusz;

 8. Nadbużański Oddział SG w Chełmie – 1 funkcjonariusz;

 9. Bieszczadzki Oddział SG w Przemyślu – 1 funkcjonariusz;

 10. Śląsko-Małopolski Oddział SG w Raciborzu – 1 funkcjonariusz;

 11. Nadodrzański Oddział SG w Krośnie Odrzańskim – 1 funkcjonariusz;

 12. Morski Oddział SG w Gdańsku – 1 funkcjonariusz;

 13. Nadwiślański Oddział SG w Warszawie – 1 funkcjonariusz. 

 • PROCES REKRUTACJI:

 1. Rekrutacja przeprowadzona zostanie przez NIEZALEŻNĄ KOMISJĘ, działającą na podstawie REGULAMINU REKRUTACJI w oparciu o jasne i przejrzyste kryteria znane potencjalnym uczestnikom (rekrutacja otwarta).

 2. Szczegółowy tryb postępowania rekrutacyjnego, warunki i kryteria jakie powinien spełniać kandydat, sposób oceniania kandydatów oraz wymagane dokumenty określa Regulamin Rekrutacji udostępniony na stronach:

  • internetowej Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu http://www.karpacki.strazgraniczna.pl, w zakładce: Fundusze Zagraniczne/ Realizowane/„Erasmus + edycja II”

  • intranetowej w3.strazgraniczna.pl w zakładce: Strona główna / Wydarzenia i aktualności / Rekrutacja uczestników mobilności w ramach Projektu nr 2015-1-PL01-KA102-015784, pn. „Doskonalenie zawodowe instruktorów wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Straży Granicznej – edycja II”.

 3. Kandydaci na uczestników Projektu mogą składać dokumenty aplikacyjne do dnia 10 kwietnia br. na adres poczty internetowej fundusze.karpacki@strazgraniczna.pl.

 4. Dobór uczestników projektu odbędzie się z poszanowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn.

 

Osoby do kontaktu:

 • Pan Paweł MĄDRY – Koordynator Projektu;

tel. IP: 665 33 11;

tel.kom.: 785 903 643

e-mail: pawel.madry@strazgraniczna.pl;

 

 • Pan Tomasz SADOWSKI – Asystent Zespołu Projektowego;

tel. IP: 665 33 14;

tel.kom.: 785 903 638

e-mail: tomasz.sadowski@strazgraniczna.pl;

 

 • Pani Karolina LIS – Członek Zespołu Projektowego;

tel. IP: 665 33 16;

e-mail: karolina.lis@strazgraniczna.pl;


 

 

 • Projekt „Doskonalenie zawodowe instruktorów wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Straży Granicznej - edycja II” Nr 2015-1-PL01-KA102-015784, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

do góry