Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Informacje ogólne dotyczące przekazania bądź zbycia mienia zbędnego i zużytego będącego w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu - Informacje o składnikach majątku -

Nawigacja

Informacje o składnikach majątku

Informacje ogólne dotyczące przekazania bądź zbycia mienia zbędnego i zużytego będącego w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

Łukasz Dudkiewicz
05.12.2018

Informacja ogólna dotycząca gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

WYDZIAŁ TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

Podstawa prawna:

Zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2014 poz. 120 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa  (Dz. U. z 2019 poz. 2004)

Zasady ogólne:

1. Na podstawie § 6 ust. 1. ww. rozporządzenia o zakwalifikowaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego lub zużytego oraz o sposobie jego zagospodarowania decyduje Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Nowym Sącz.

2. Wykaz zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej będzie publikowany na stronie internetowej www.karpacki.strazgraniczna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.karpacki.strazgraniczna.pl 

3. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania, sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę oraz darowizny.

4. Przy gospodarowaniu zbędnymi i zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej uwzględniane będą w pierwszej kolejności, potrzeby innych organów i jednostek na podstawie § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia.

5. Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej będą każdorazowo publikowane  wraz z wykazem o którym mowa w pkt. 2.

6. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę można składać jedynie w odpowiedzi na informację o zbędnych i zużytych składniach rzeczowych majątku ruchomego. 

7. Składniki rzeczowe majątku ruchomego zakwalifikowane do kategorii IV są zużyte których naprawa jest niemożliwa, niecelowa lub nieopłacalna.

8. Na zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego Karpacki Oddział Straży Granicznej nie udziela gwarancji.

9. Zagospodarowanie składników zbędnych i zużytych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach powołanych na wstępie. W przypadku większej liczby podmiotów spełniających wymagania formalne, Karpacki Oddział Straży Granicznej zastrzega sobie możliwość dowolnego podziału mienia oraz informuje, że w pierwszej kolejności zostaną uwzględnione potrzeby jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz innych służb podległych ministrowi MSWiA.

10. Przekazanie i darowizna zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej do innych jednostek nastąpi z uwzględnieniem zapisów ww. rozporządzenia.

11. Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego będą publikowane na stronie internetowej www.karpacki.strazgraniczna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej bip.karpacki.strazgraniczna.pl 

12.Wnioski o przekazanie zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego należy składać w formie i terminach wskazanymw opublikowanej informacji o zbędnych i zużytych składniach rzeczowych majątku ruchomego publikowanej na  ww. stronach.

do góry