Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Skontrolowano legalność zatrudnienia 114 cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Skontrolowano legalność zatrudnienia 114 cudzoziemców

Justyna Drożdż
16.06.2020

Wczoraj zakończyły się trzy kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców prowadzone przez funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Czynności służbowe strażników granicznych podejmowane były w Krakowie oraz miejscowościach powiatów włoszczowskiego i suskiego.

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie – Balicach objęli kontrolą firmę, zajmującą się instalacjami chłodniczymi. Skontrolowano tam 9 cudzoziemców – obywateli Ukrainy. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż na rzecz kontrolowanego pracodawcy nielegalnie wykonywał pracę 56-letni obywatel Ukrainy – nie posiadał odpowiedniego zezwolenia na pracę. Ponadto, kontrolowany podmiot w 7 przypadkach nie powiadomił właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemców, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.

Z kolei w powiecie włoszczowskim kontrolą objęto 101 cudzoziemców - 54 wykonujących pracę na rzecz firmy oraz 47 cudzoziemców, którzy pracy nie podjęli. Wykazano, że właściciel piekarni powierzył nielegalne wykonywanie pracy jednemu obywatelowi Ukrainy, który nie posiadał ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP oraz był osobą nieuprawnioną do wykonywania pracy na terytorium Polski w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dodatkowo pracodawca nie powiadomił pisemnie właściwego powiatowego urząd pracy o podjęciu, niepodjęciu pracy przez 57 cudzoziemców.

Natomiast funkcjonariusze Placówki SG w Zakopanem wszczęli kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w podmiocie gospodarczym zajmującym się produkcją wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa. W trakcie prowadzonej kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą zatrudnienia 4 obywateli Gruzji, którzy podjęli pracę w kontrolowanym podmiocie. Stwierdzono legalne powierzenie pracy cudzoziemcom oraz legalne wykonywanie pracy przez 4 Gruzinów. Jednak po analizie dokumentów przedstawionych do kontroli okazało się, że właściciel w 4 przypadkach nie dopełnił spoczywającego na nim obowiązku, wobec PUP w Suchej Beskidzkiej, tj. nie poinformował o podjęciu pracy przez cudzoziemców, co powinien uczynić najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez obcokrajowców.

Niedopełnienie ww. obowiązku jest wykroczeniem określonym w art. 120 ust. 10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 'Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88z ust. 13 lub przekazuje nieprawdziwe informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, podlega karze grzywny'. Grzywna ta może być wymierzona w kwocie od 20 zł nawet do 2 000 zł.

Natomiast nielegalne powierzanie cudzoziemcom wykonywania pracy jest zagrożone karą grzywny od 1 000 do 30 000 zł (art. 120 ust. 1 ww. ustawy). obec pracodawców zostaną skierowane wnioski o ukaranie do odpowiednich miejscowo sądów.

Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca, jest z kolei zagrożone karą grzywny do 2 000 zł (art. 120 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w związku z art. 96 § 1 a pkt 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie).

Ponadto wobec cudzoziemców nielegalnie wykonujących pracę  w Polsce, wszczynana jest procedura mająca na celu zobowiązanie ich do powrotu na terytorium własnego kraju z jednoczesnym zakazem wjazdu do Polski na okres od 1  roku do 3 lat.

  • Skontrolowano legalność zatrudnienia 114 cudzoziemców
    Skontrolowano legalność zatrudnienia 114 cudzoziemców

do góry