Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Handel ludźmi -

Nawigacja

Handel ludźmi

Handel ludźmi

Krystian Koziołek
15.10.2019

CO?

Zgodnie z § 22 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny /Dz.U.2018.1600 ze zm./
 

Handlem ludźmi jest:

werbowanie,

transport,

dostarczanie,

przekazywanie,

przechowywanie lub

przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

1)   przemocy lub groźby bezprawnej,

2)   uprowadzenia,

3)   podstępu,

4)   wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,

5)   nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,

6)   udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą

 

- w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy.

 

Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1-6.

 

KTO?

ofiarą może być KAŻDY

Szczególnie narażone są:

  • osoby małoletnie - dzieci i nastolatki,
  • osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,
  • osoby poszukujące pracy za granicą, które wyjeżdżając nie znają języka, prawa i kultury kraju, do którego się udają.

 

GDZIE?

Polska jest

  • krajem pochodzenia ofiar,
  • krajem tranzytowym przez który odbywa się przemieszczanie ofiar z Azji i Europy Wschodniej do Europy Zachodniej, gdzie ofiary są wykorzystywane,
  • krajem docelowym, na terytorium którego ofiary handlu ludźmi pochodzące z Ukrainy, Rumunii i Bułgarii, krajów azjatyckich, a nawet afrykańskich są eksploatowane.

 

ŚCIGANIE

Handel ludźmi w Polsce jest zbrodnią

Przestępstwo handlu ludźmi zgodnie z art. 189a Kodeksu karnego jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Karalne jest również przygotowanie do popełnienia tego przestępstwa - czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem handlu ludźmi skontaktuj się z Policją lub:

  • koordynatorem ds. handlu ludźmi w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu, tel. 18 415 30 50,
  • Krajowym Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi - http://www.kcik.pl/ tel: +48 22 628 01 20,
  • Fundacją Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu - La Strada - https://www.strada.org.pl/ tel: +48 605 687 750,
  • Okręgowym Ośrodkiem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - http://pokrzywdzeni.krafos.pl/ tel: +48 12 421 22 88

 

do góry