Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Nabór do słuzby - Nabór do służby -

Nawigacja

Nabór do służby

Nabór do słuzby

Marta Lachor
05.10.2018

OGŁOSZENIE

o istniejących potrzebach w zakresie przyjęć do służby w Straży Granicznej

Działając na podstawie § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego
w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 23 poz. 175 ze zm.), informuję, że w związku z istniejącymi potrzebami w zakresie przyjęć do służby, Karpacki Oddział Straży Granicznej od dnia 01.06.2018 roku wprowadza stały trybprzyjmowania podań od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do słuzby w Straży Granicznej na stanowiska w Placówkach Straży Granicznej w: Kielcach, Krakowie - Balicach, Tarnowie i Zakopanem.

1. Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby w 2019 roku – 9

 

2. Określone w Ustawie z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 ze zm.) wymagania stawiane kandydatom.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

-  posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;

- o nieposzlakowanej opinii;

- niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

- korzystająca w pełni z praw publicznych;

- posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych

   szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować;

- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej do służby w Straży Granicznej może być przyjęty kandydat, który w dniu przyjęcia do służby przekroczył wiek 35 lat.

 

3. Przebieg postepowania kwalifikacyjnegoi wymagane dokumenty.

 

Postepowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej przeprowadzone jest zgodnie z przepisami wyżej cytowanego Rozporządzenia.

 Postępowanie jest dwuetapowe:

 

Pierwszy etap postępowania rozpoczyna się od przyjęcia pisemnego podania kandydata o przyjęcie do służby w Straży Granicznej wraz z:

 1. wypełnionym kwestionariuszem osobowym (Kwestionariusz należy wydrukować dwustronnie i wypełnić zgodnie z uwagami zamieszczonymi na jego pierwszej stronie.);

 2. dwiema aktualnymi fotografiami kolorowymi w formacie wymaganym do dowodu osobistego;

 3. kserokopią (oryginały do wglądu):

  a) dowodu osobistego,

  b) książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową,

  c) świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,

  d) zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby – w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,

  e) dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,

  f) odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata,

  g) odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata,

  h) paszportu, o ile kandydat go posiada.

  Kandydat może także przedłożyć dokumenty potwierdzające jego dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe lub naukowe oraz opinie polecające.

Pierwszy etap postępowania składa się z:

1) przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonania w oparciu o nie wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań określonych w ustawie;

2) wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności na ocenę umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, poziomu elokwencji, a także poznania zainteresowań kandydata, zakresu kwalifikacji zawodowych i posiadanej wiedzy o Straży Granicznej oraz motywacji do podjęcia służby;

3) sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych
w kwestionariuszu osobowym;

4) przeprowadzenia badania psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne
i osobowościowe kandydata;

5) przeprowadzenia badań psychofizjologicznych;

Pierwszy etap postępowania kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii w przedmiocie jego dopuszczenia do II etapu postępowania.

 

Drugi etap postępowania składa się z:

1) testów pisemnych obejmujących:

    a) test z wiedzy ogólnej;

    b) test ze znajomości języka obcego;

2) testu sprawności fizycznej;

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie warunki do pełnienia służby w Straży Granicznej oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

1) otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;

2) osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania (uzyskanie przez kandydata 0 punktów z któregokolwiek z testów przeprowadzonych w drugim etapie postępowania uniemożliwia dopuszczenie kandydata do kolejnych testów lub rozmowy kwalifikacyjnej);

3) uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej

    wydanego przez komisję, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy;

4) ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów

                 określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych;

5) wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody, o której mowa w art. 31

     ust. 1c ustawy – w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest od tej

     zgody.

 

4. Miejsce uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postepowania oraz niezbędnych ankiet lub kwestionariuszy:

          Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej oraz kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Straży Granicznej, znajdują się na stronie internetowej www.strazgraniczna.pl lub http://bip.karpacki.strazgraniczna.pl w zakładce ,,Rekrutacja do służby w Straży Granicznej”. Informacje można uzyskać rownież pod nr telefonu 018-415-32-60 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:30 do 15:30.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie podań o przyjęcie do służby wraz z wymaganymi dokumentami osobiście w Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przy

ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 w Nowym Sączu w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 08:00 do 11:00.

    Ponadto informuję, że Karpacki Odział Straży Granicznej wprowadził również stały tryb przyjmowania podań od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do słuzby w Straży Granicznej na stanowiska w Orkiestrze Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Poszukujemy muzyków - instrumentalistów w następujących specjalnościach:

 1.  Flet poprzeczny
 2.  Klarnet
 3.  Perkusja
 4. Tuba
 5. Obój
 6. Gitara basowa/kontrabas
 7. Waltornia
 8. Sakshorn

        Podania kandydatów ubiegających się o przyjęcie do słuzby w Straży Granicznej na stanowiska w Orkiestrze Reprezentacyjnej Straży Granicznej należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 - 15:30 w Wydziale Kadr i Szkolenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 w Nowym Sączu.

       Informacja o wymaganiach stawianych kandydatom, przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz wymaganych dokumentach, została zawarta powyżej.

INFORMACJE DODATKOWE:

Podczas rozmowy informacyjnej kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, składa oświadczenie o poniższej treści.

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KARPACKI ODDZIAŁ STRAZY GRANICZNEJ, którego siedzibą jest ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz w zakresie niezbędnym do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do służby w Straży Granicznej, w celu ustalenia spełnienia wymogów do pełnienia służby w Straży Granicznej.                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                         ................  …………………………………..

                                                                                                                                                                                            (miejscowość, data i czytelny podpis kandydata

                                                                                                                                                                                    ubiegającego się o przyjęcie d służby w Straży Granicznej)

 

Informacja dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej:

 1. administratorem Pana (-ni) danych osobowych jest

  Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedziba w Nowy Sączu
  ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz

 2. funkcję inspektora ochrony danych sprawuje

  Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowy Sączu ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz

 3. Pana (-ni) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia, na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. z 2006 r. nr 23 poz. 175 z późn. zm.), postępowania kwalifikacyjnego ustalającego spełnienie określonych w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej warunkiem do pełnienia służby w Straży Granicznej oraz określającego predyspozycjei przydatność do tej służby;

 4. w przypadku przyjęcia do służby Pana (-ni) dane osobowe będą przechowywane przez minimum 50 lat (liczone od momentu zwolnienia ze służby), w pozostałych przypadkach dane niszczone są niezwłocznie;

 5. przysługuje Panu (-ni) prawo do:

  - żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych,

  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  - wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  6)   podanie prze Pana (-nią) danych osobowych jest warunkiem wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w sprawie przyjęcia do służby w Straży Granicznej. Konsekwencją

        niepodania danych jest odmowa wszczęcia tegoż postępowania. Konsekwencją cofnięcia zgody jest odstąpienie od dalszego prowadzenia postępowania.

                                                                                                                                                                                                                                     …………………………………..

                                                                                                                                                                                                                (miejscowość, data i czytelny podpis kandydata

                                                                                                                                                                                                        ubiegającego się o przyjęcie d służby w Straży Granicznej)

do góry