Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W KARPACKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ W ZWIĄZKU PROCESEM SZCZEPIEŃ NA SARS-COV-2 - Informacja o przetwarzaniu COVID-19 -

Nawigacja

Informacja o przetwarzaniu COVID-19

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W KARPACKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ W ZWIĄZKU PROCESEM SZCZEPIEŃ NA SARS-COV-2

Krystian Koziołek
25.02.2021

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
  z siedzibą przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz, tel.: (+48 18) 415 30 02, adres
  e-mail: karpacki@strazgraniczna.pl;
 2. inspektorem ochrony danych w Karpackim Oddziale Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, realizujący zadania w tym zakresie przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz, tel.: (+48 18) 415 30 34, adres e-mail: iod.woi.kaosg@strazgraniczna.pl, z którym może się Pani/Pan kontaktować w celu realizacji poniższych uprawnień. W czasie nieobecności Inspektora Ochrony Danych w KaOSG, osobą zastępującą jest zastępca IOD. Funkcję tą pełni z-ca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji, który realizuje zadania IOD przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz, tel.: (+48 18) 415 32 50, adres e-mail: iod.woi.kaosg@strazgraniczna.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-COV-2 (COVID-19) dla osób zatrudnionych/pełniących służbę w Ka OSG. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do poinformowania Państwa
  o możliwości szczepienia oraz wystawienia skierowania na szczepienie.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 28a ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
  z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316 ze zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, jak również do organizacji międzynarodowych;
 6. odbiorcom Państwa danych osobowych jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwo Zdrowia, Centrum e-Zdrowie oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.
 7. w związku z przetwarzaniem przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
  • prawo do żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
  • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
  • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również do profilowania;
 9. na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych niezgodnie z przepisami RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
do góry