Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Obowiązek informacyjny dotyczący kontaktów z rzecznikiem prasowym -

Nawigacja

Obowiązek informacyjny dotyczący kontaktów z rzecznikiem prasowym

Obowiązek informacyjny dotyczący kontaktów z rzecznikiem prasowym

Krystian Koziołek
05.10.2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH KONTAKTÓW Z RZECZNIKIEM PRASOWYM
W KARPACKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:

 

 

Rzecznik prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję od dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza oraz nazwę redakcji.

 

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz, tel.: (+48 18) 415 30 02, adres e-mail: komendant.karpacki@strazgraniczna.pl;
 2. inspektorem ochrony danych w Karpackim Oddziale Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, realizujący zadania w tym zakresie przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz, tel.: (+48 18) 415 30 34, adres e-mail: iod-kaosg@strazgraniczna.pl, z którym może się Pani/Pan kontaktować w celu realizacji poniższych uprawnień;
 3. państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z rzecznikiem prasowym Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, w szczególności w celu odpowiedzi na zadane pytania, wysyłania informacji prasowych, zaproszeń na konferencje i wydarzenia na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe;
 4. państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane, a następnie przechowywane do celów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym jednolitym rzeczowym wykazem akt Straży Granicznej;
 5. państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w rozumieniu RODO, nie będą przekazywane do państw trzecich, jak również do organizacji międzynarodowych;
 6. przysługuje Państwu prawo :
  - dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
  - do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
  - do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
  - żądania od administratora ograniczenia danych osobowych (art. 18 RODO);
  - sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 7. państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również do profilowania;
 8. w zakresie kontaktów  z rzecznikiem prasowym dane osobowe nie będą pozyskiwane od innych organów państwowych oraz instytucji publicznych i niepublicznych ani ze źródeł publicznie dostępnych;
 9. na przetwarzanie Państwa danych osobowych niezgodnie z przepisami RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
do góry