Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Obowiązek informacyjny dotyczący osób zakwaterowanych w pokojach internatowych i gościnnych -

Nawigacja

Obowiązek informacyjny dotyczący osób zakwaterowanych w pokojach internatowych i gościnnych

Obowiązek informacyjny dotyczący osób zakwaterowanych w pokojach internatowych i gościnnych

Krystian Koziołek
05.10.2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSÓB ZAKWATEROWANYCH W POKOJACH INTERNATOWYCH
I GOŚCINNYCH W KARPACKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:

 

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz, tel.: (+48 18) 415 30 02, adres e-mail: komendant.karpacki@strazgraniczna.pl;
 2. inspektorem ochrony danych w Karpackim Oddziale Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, realizujący zadania w tym zakresie przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz, tel.: (+48 18) 415 30 34, adres e-mail: iod-kaosg@strazgraniczna.pl, z którym może się Pani/Pan kontaktować w celu realizacji poniższych uprawnień;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zakwaterowania w pokojach internatowych/gościnnych będących w zarządzie KaOSG oraz rozliczenia opłat za zakwaterowanie i opłatę klimatyczną;
 4. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W związku z czym niepodanie uniemożliwi Pani/Panu zakwaterowanie w obiektach Karpackiego Oddziału Straży Granicznej;
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są akty wykonawcze w zw. z ustawą o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r.;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w rozumieniu RODO, nie będą przekazywane do państw trzecich, jak również do organizacji międzynarodowych;
 7. Pani/Pana dane osobowe pozyskane z monitoringu (obejmującego obiekty KaOSG) będą przechowywane przez okres około 30 dni, a w przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Komendant KaOSG powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony wyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie ww. okresów, materiały pozyskane z monitoringu będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Natomiast pozostałe dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane, a następnie przechowywane do celów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym jednolitym rzeczowym wykazem akt Straży Granicznej;
 8. ma Pani/Pan:
  - prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
  - prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
  - prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
  - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
  - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również do profilowania;
 10. na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych niezgodnie z przepisami RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
do góry