Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Obowiązek informacyjny dotyczący kandydatów ubiegających się o staż -

Nawigacja

Obowiązek informacyjny dotyczący kandydatów ubiegających się o staż

Obowiązek informacyjny dotyczący kandydatów ubiegających się o staż

Krystian Koziołek
25.10.2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ODBYWANIE STAŻU
W KARPACKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ

(Staże w KaOSG dla osób bezrobotnych organizowane są we współpracy z Urzędami Pracy)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
  z siedzibą przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz, tel.: (+48 18) 415 30 02, adres
  e-mail: komendant.karpacki@strazgraniczna.pl;
 2. inspektorem ochrony danych w Karpackim Oddziale Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, realizujący zadania w tym zakresie przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz, tel.: (+48 18) 415 30 34, adres e-mail: iod-kaosg@strazgraniczna.pl, z którym może się Pani/Pan kontaktować w celu realizacji poniższych uprawnień;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji stażu w Karpackim Oddziale Straży Granicznej;
 4. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 53 ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
  rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. w zw. z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych oraz przepisami o ochronie danych osobowych;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w rozumieniu RODO, nie będą przekazywane do państw trzecich, jak również do organizacji międzynarodowych;
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do organizacji stażu w KaOSG, a następnie przechowywane do celów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym jednolitym rzeczowym wykazem akt Straży Granicznej, natomiast w przypadku odmowy przyjęcia na staż, Państwa dane osobowe będą niezwłocznie usuwane;
 7. ma Pani/Pan:
  • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
  • prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
  • prawo żądania od administratora ograniczenia danych osobowych (art. 18 RODO);
  • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również do profilowania;
 9. na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych niezgodnie z przepisami RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
do góry