Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Obowiązek informacyjny dotyczący zamówień publicznych i zakupów -

Nawigacja

Obowiązek informacyjny dotyczący zamówień publicznych i zakupów

Obowiązek informacyjny dotyczący zamówień publicznych i zakupów

Krystian Koziołek
25.10.2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W KARPACKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
  z siedzibą przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz, tel.: (+48 18) 415 30 02, adres
  e-mail: komendant.karpacki@strazgraniczna.pl;
 2. inspektorem ochrony danych w Karpackim Oddziale Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, realizujący zadania w tym zakresie przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz, tel.: (+48 18) 415 30 34, adres e-mail: iod-kaosg@strazgraniczna.pl, z którym może się Pani/Pan kontaktować w celu realizacji poniższych uprawnień;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
  w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 5. odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Natomiast nie będą przekazywane do państw trzecich, jak również do organizacji międzynarodowych;
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów,
  w których dane są przetwarzane, a następnie przechowywane do celów archiwalnych zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym jednolitym rzeczowym wykazem akt Straży Granicznej;
 7. ma Pani/Pan prawo:
  • dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
  • do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
  • żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
  • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
  • sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również do profilowania;
 9. na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych niezgodnie z przepisami RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
do góry