Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Nielegalna praca na budowie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalna praca na budowie

Justyna Drożdż
10.04.2019

W poniedziałek 8 kwietnia br. funkcjonariusze Placówki SG w Tarnowie przeprowadzili w jednej z miejscowości w powiecie tarnowskim kontrolę legalności powierzania pracy i zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP.

 • Nielegalna praca na budowie
  Nielegalna praca na budowie

Efektem przeprowadzonej kontroli było ujawnienie powierzania przez pracodawcę – obywatela RP, nielegalnego wykonywania pracy 9 obywatelom Ukrainy. Ośmiu z nich, obecnych w miejscu prowadzenia czynności, zostało zatrzymanych.

Polak powierzał cudzoziemcom pracę bez wymaganego przepisami zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wpisanego do ewidencji oświadczeń, czym naruszył art. 120 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ponadto stwierdzono nielegalne wykonywanie pracy przez obywateli Ukrainy bez zezwolenia na pracę czym cudzoziemcy naruszyli przepisy art. 120 ust. 2 ww. ustawy.

Za naruszenie przepisów Komendant PSG Tarnów wydał ośmiu obecnym na budowie obywatelom Ukrainy - każdemu oddzielnie -  decyzje o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu w terminie do 30 dni od dnia doręczenia decyzji, z jednoczesnym zakazem wjazdu do państw Schengen przez okres jednego roku.

Ponadto wobec osób zatrzymanych została zastosowana sankcja w postaci pouczenia zgodnie z art. 41 KW.

Wobec ob. Ukrainy nieobecnego w dniu kontroli zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o wykroczenie, ponadto jego dane zostaną zastrzeżone w bazach danych Straży Granicznej.

Natomiast wobec ob. Polski, powierzającego nielegalne wykonywanie pracy cudzoziemcom, zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie.

Po zakończeniu czynności służbowych, zatrzymanych ob. Ukrainy zwolniono, celem wykonania decyzji.

 • Nielegalna praca na budowie
  Nielegalna praca na budowie
 • Nielegalna praca na budowie
  Nielegalna praca na budowie
 • Nielegalna praca na budowie
  Nielegalna praca na budowie

 • Nielegalna praca na budowie
  Nielegalna praca na budowie

 • Nielegalna praca na budowie
  Nielegalna praca na budowie

 • Nielegalna praca na budowie
  Nielegalna praca na budowie

 

do góry