Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Cudzoziemiec prowadzący agencję zatrudnienia nie dopełnił obowiązków - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Cudzoziemiec prowadzący agencję zatrudnienia nie dopełnił obowiązków

Justyna Drożdż
24.03.2021

Mandatem karnym w wysokości 2000 zł zakończyła się kontrola legalności wykonywania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania im pracy na terytorium RP, przeprowadzona przez funkcjonariuszy Placówki SG w Krakowie.

W jednej z agencji zatrudnienia - działających na terenie Krakowa - strażnicy graniczni skontrolowali 24 cudzoziemców. W przeważającej większości byli to obywatele Ukrainy, a ponadto Białorusini, Rosjanie i Rumuni.

Jednocześnie zweryfikowano dokumentację dotyczącą 48 cudzoziemców, również w znaczącej części Ukraińców, a ponadto obywateli Białorusi, Rosji, Turcji, Turkmenistanu, Gwinei, Maroka, Mołdawii i Uzbekistanu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż kontrolowany podmiot naruszył przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Prezes firmy (ob. Ukrainy) w 35 przypadkach nie powiadomił pisemnie wojewody o niepodjęciu przez cudzoziemców pracy w okresie trzech miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę. Jednocześnie w 2 przypadkach nie dopełnił obowiązku dotyczącego powiadomienia wojewody o zakończeniu przez cudzoziemców pracy wcześniej niż 3 miesięcy przed okresem ważności zezwolenia na pracę.

Prezesa kontrolowanego podmiotu ukarano grzywną w drodze mandatu karnego w wysokości 2000 zł.

  • Paszporty i umowy o pracę ob. Ukrainy.
    Cudzoziemiec prowadzący agencję zatrudnienia nie dopełnił obowiązków

 

do góry