Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Nielegalnie zatrudniał grupę cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalnie zatrudniał grupę cudzoziemców

Justyna Drożdż
13.10.2021

Funkcjonariusze Placówki SG w Kielcach zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców w jednej z firm budowlanych z powiatu skarżyskiego.

Kontrolą objęto 100 cudzoziemców (98 obywateli Ukrainy oraz 2 obywateli Mołdowy). Stwierdzono, że właściciel firmy powierzył nielegalne wykonywanie pracy 25 Ukraińcom. Cudzoziemcy byli zatrudnieni na warunkach niezgodnych z zezwoleniem na pracę, zezwoleniem na pobyt czasowy oraz na warunkach niezgodnych z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy.

W związku z tym, kontrolowany Polak popełnił wykroczenie z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jednocześnie kontrola wykazała, że 6 cudzoziemców nielegalnie wykonywało pracę, tj. bez odpowiedniego zezwolenia na pracę, co również jest wykroczeniem wyżej wymienionej ustawy.

Dodatkowo, właściciel nie powiadomił pisemnie właściwego powiatowego urzędu pracy w ustawowym terminie o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez 48 cudzoziemców oraz nie powiadomił wojewody, który wydał zezwolenia na pracę, o niepodjęciu przez 6 cudzoziemców pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę, bądź po zakończeniu pracy wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia na pracę. W związku z tym nie dopełnił także innych obowiązków, wynikających z zapisów wspomnianej wyżej ustawy.

Nieuczciwego pracodawcę czekają teraz poważne konsekwencje. Zostanie skierowany wobec niego wniosek do sądu o ukaranie. Za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców grozi kara grzywny do 30 tys. złotych.

Konsekwencji nie unikną również cudzoziemcy, wobec których zostaną powzięte stosowne kroki prawne.

  • Nielegalnie zatrudniał grupę cudzoziemców
    Nielegalnie zatrudniał grupę cudzoziemców

do góry