Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Klauzula informacyjna - Fundusz socjalny emerytów i rencistów SG -

Nawigacja

Fundusz socjalny emerytów i rencistów SG

Klauzula informacyjna

Krystian Koziołek
13.06.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z FUNDUSZEM SOCJALNYM EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ ORAZ ICH RODZIN

 

 Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 dalej RODO).

1. Kto jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Pana/Panią i jak można się z nim skontaktować: Informujemy, że administratorem danych osobowych jest:

Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 33-300 Nowy Sącz

tel. +48 18 4153002, adres e-mail: komendant.kaosg@strazgraniczna.pl

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Pana/Panią oraz przysługujących praw, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych w Karpackim Oddziale Straży Granicznej, którym jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 33-300 Nowy Sącz, tel. +48 18 4153034,
adres e-mail: iod-kaosg@strazgraniczna.pl.

2. Jakie dane przetwarzamy:

Dane osobowe, które zostaną  ujęte we „Wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego” oraz
w innych dokumentach załączonych do tego wniosku.   

3. W jakim celu pozyskujemy dane osobowe przekazane przez Pana/Panią i na jakiej podstawie prawnej możemy je wykorzystywać:

Dane osobowe pozyskujemy w celu realizacji na Pana/Pani rzecz przysługujących świadczeń socjalnych.

Dane osobowe przekazane przez Pana/Panią będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c tj. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin, a także art. 6 ust. 1 lit. d tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.    

4. Czy musi Pan/Pani podać nam dane:

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ujętych we „Wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego” oraz w innych dokumentach załączonych do tego wniosku nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o świadczenie socjalne.

5. Komu możemy przekazać Twoje dane:

Dane osobowe przekazane przez Pana/Panią nie będą przekazywane odbiorcom w rozumieniu RODO, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowej.   

6. Jak długo możemy przechowywać Twoje dane:

Dane osobowe będą przechowywane w roku kalendarzowym, w którym został złożony wniosek, po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.

7. Automatyczne podejmowanie decyzji:

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Jakie masz prawa:

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do przekazanych danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. Ponadto – jeżeli wynika to z przepisów prawa – prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Pana/Panią narusza przepisy RODO.  

do góry