Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Kontakt -

Nawigacja

Kontakt

Kontakt

Krystian Koziołek
15.03.2022

INFOLINIA:

- PRZEKRACZANIE GRANICY PAŃSTWOWEJ +48 18 415 3457 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30)

- LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW +48 18 415 3408 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30)

- ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW  +48 18 415 3405 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30)

 

W pozostałych godzinach informacji udziela Służba Dyżurna KaOSG +48 18 415 3008

 

CENTRALA TELEFONICZNA KAOSG – tel. +48 18 415 3000

0 - Informacja telefoniczna        

                    1 – PRZEKRACZANIE GRANICY PAŃSTWOWEJ

                    2- LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW

                    3- ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW 

1 - Sekretariat Komendanta KaOSG

2 - Rzecznik prasowy

3 - Całodobowa służba dyżurna

4 - Telefon zaufania

5 - Informacja o naborze i zatrudnieniu w KaOSG:                           

                    1 – NABÓR FUNKCJONARIUSZY

                    2 – ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW

6 - Faks

 

Adres:

Karpacki Oddział Straży Granicznej
w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5

Sekretariat Komendanta Karpackiego Oddziału SG:

tel. (+48 18) 415 30 02
fax (+48 18) 415 37 01
e-mail: komendant.kaosg@strazgraniczna.pl

 

NUMER INTERWENCYJNY Służba dyżurna Karpackiego Oddziału SG: (+48 18) 415 33 33.

Oficer Operacyjny Karpackiego Oddziału SG: (+48 18) 415 30 08.

 

Inspektor ochrony danych Komendanta KaOSG

ppłk SG Przemysław JUSZCZAK
tel.: +48 18 415 3034
e-mail: IOD-KaOSG@strazgraniczna.pl

 

Kontakt w sprawie naboru do służby w Straży Granicznej:

tel. (+48 18) 415 32 60
e-mail: nabor.kaosg@strazgraniczna.pl
Warunki przyjęcia do służby przygotowawczej i stałej w SG - kliknij, aby zobaczyć

 

Pełnomocnik Komendanta KaOSG ds. Ochrony Praw Człowieka:

ppor. SG Joanna Tabaszewska
tel.: +48 18 415 3022
e-mail: Joanna.Tabaszewska@strazgraniczna.pl

 

Przyjmujemy skargi, wnioski i petycje do Komendanta Karpackiego Oddziału SG.
 

Sposób przyjmowania skarg, wniosków i petycji.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46), skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195) -  petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków:

 • w poniedziałki w godz. 9.00 - 10.00,

 • w czwartki w godz. 15.00 - 16.00

Funkcjonariusze Wydziału Kontroli KaOSG przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00,

 • dodatkowo w poniedziałki w godz. 15:30 - 16:30

 

Skarga i wniosek, aby mogły zostać rozpatrzone powinny zawierać:

 • imię i nazwisko skarżącego,

 • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),

 • dokładny opis zdarzenia.

 

UWAGA! Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46), Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Udostępniania materiałów:

Podejmowanie decyzji o udostępnieniu materiałów do przygotowania prac naukowych należy do kompetencji Komendanta Głównego Straży Granicznej. Chcąc więc skorzystać z informacji, należy skierować wniosek na adres podany poniżej:

Komendant Główny Straży Granicznej
Al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa


za pośrednictwem

Dyrektora Biura Ochrony Informacji 
Komendy Głównej Straży Granicznej.

Aby wniosek spełniał wymogi formalne, powinien (zgodnie z zarządzeniem nr 28 MSWiA z dn. 22 września 2000r. § 40 ust. 7) zawierać:

 • temat i zakres pracy naukowej lub cel wykorzystania;

 • dane osobowe ubiegającego się, nazwę instytucji, w której lub na rzecz której praca jest realizowana.

W treści wniosku powinny znaleść się informacje o czasie prowadzenia badań i pozyskiwania danych.

Dodatkowo należy dołączyć załączniki:

 • ksero indeksu;

 • zaświadczenie, że jest się studentem danej uczelni, pracownikiem naukowym instytucji, podaj±c temat pracy i pod czyim kierunkiem jest realizowana.

Wszystkie dokumenty powinny być zredagowane w języku polskim (ewentualnie przetłumaczone przez uprawnioną osobę).

do góry